Nakaz Zapłaty

Sprzeciw od nakazu zapłatyw postępowaniu upominawczym – Eliteo

Sprzeciw od nakazu zapłaty formularz wzór jak złożyć opłata

Pobierz: Sprzeciw_od_nakazu_zaplaty_zarzuty_eliteo.doc

Sprzeciw od nakazu zapłaty. Wzór, Formularz, Opłata. Postępowanie Upominawcze, EPU, jak wnieść skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty? Dowiedz się więcej!

Poniżej formularz urzędowy potrzebny do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty:

UWAGA! PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIAMI

SP

SPRZECIW OD WYROKU ZAOCZNEGO*

ZARZUTY OD NAKAZU ZAPŁATY*

SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY*

Data wpływu

(wypełnia sąd)

P o u c z e n i e

1. Formularz należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleń i poprawek. Gdy w rubrykach występuje tekst oznaczony znakiem  * , to należy niepotrzebne skreślić.

2. Każdą rubrykę nie zacieniowaną należy wypełnić albo skreślić.

Jeśli po wpisaniu treści w rubryce pozostało wolne miejsce, należy je skreślić, w sposób uniemożliwiający dopisywanie.

3. Do sprzeciwu (zarzutów) należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

4. W wypadku, gdy zarzuty i wnioski pozwanego, uzasadnienie lub załączniki nie zmieściły się w odpowiedniej rubryce, ciąg dalszy zamieszcza się na kolejnych, ponumerowanych kartach formatu A 4, ze wskazaniem uzupełnianej rubryki. Pod dodaną do formularza treścią należy złożyć podpis.

1. Sąd, do którego jest składany sprzeciw lub zarzuty

(nazwa i siedziba sądu, ewentualnie również właściwy wydział)

2. Sygnatura akt

SĄD REJONOWY

W rubrykach 3.1.1.– 3.3.3. należy podać: imię i nazwisko osoby fizycznej bądź pełną nazwę osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej lub organizacji, mających zdolność sądową oraz adres (siedzibę) ze wskazaniem kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, numeru domu i lokalu.
3. Dane pozwanych składających sprzeciw (zarzuty)
3.1.1. Pozwany i jego adres 3.2.1. Pozwany i jego adres
3.1.2. Pełnomocnik pozwanego 3.2.2. Pełnomocnik pozwanego
3.1.3. Adres pozwanego dla doręczeń (jeżeli jest on inny niż miejsce zamieszkania pozwanego) 3.2.3. Adres pozwanego dla doręczeń (jeżeli jest on inny niż miejsce zamieszkania pozwanego)
4. Czy wymieniono wszystkich pozwanych składających sprzeciw (zarzuty)? (w wypadku odpowiedzi „nie” należy wypełnić i dołączyć formularz DS) tak * / nie *
W rubrykach 5.1. – 5.2. należy podać imiona i nazwiska lub nazwy wszystkich występujących w sprawie podmiotów.
5.1. Strona powodowa 5.2. Strona pozwana
6. Zakres zaskarżenia nakazu lub wyroku zaocznego
– w całości *

– w części * (dokładnie określić część zaskarżoną)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Zarzuty i wnioski pozwanego

W postępowaniu uproszczonym zarzuty i wnioski nie zgłoszone w sprzeciwie (zarzutach) mogą być zgłaszane tylko wówczas, gdy strona wykaże, że nie mogła ich powołać wcześniej lub gdy potrzeba ich powołania wyniknęła później.

8. Żądanie zwrotu kosztów procesu
9. Uzasadnienie

Należy wskazać kolejno:

– fakty, które pozwany przyznaje,

– fakty, którym pozwany zaprzecza,

– fakty, z których wynika że zgłaszane przez pozwanego zarzuty są zasadne.

W postępowaniu uproszczonym okoliczności faktyczne, zarzuty i wnioski dowodowe nie zgłoszone w sprzeciwie (zarzutach) mogą być zgłaszane tylko wówczas, gdy strona wykaże, że nie mogła ich powołać wcześniej lub gdy potrzeba ich powołania wyniknęła później.

10. Wnioski dowodowe
Należy dokładnie wskazać każdy wnioskowany dowód i wszystkie dane, które są niezbędne, by sąd mógł ten dowód przeprowadzić (np. w wypadku dowodów nie dołączonych do pisma – wskazać gdzie i u kogo się znajdują, w wypadku świadków – wskazać ich dokładne dane i adres). Należy dokładnie wskazać, który z faktów opisanych w uzasadnieniu ma zostać stwierdzony przez przeprowadzenie wnioskowanego dowodu.
10.1.1. Zgłaszany dowód 10.1.2. Fakt podlegający stwierdzeniu
10.2.1. Zgłaszany dowód 10.2.2. Fakt podlegający stwierdzeniu
10.3.1. Zgłaszany dowód 10.3.2. Fakt podlegający stwierdzeniu
10.4.1. Zgłaszany dowód 10.4.2. Fakt podlegający stwierdzeniu
11. Czy powyżej zgłoszono wszystkie dowody?

(w wypadku odpowiedzi „nie” należy wypełnić i dołączyć formularz WD)

Dowody nie zgłoszone w sprzeciwie (zarzutach) i załączniku WD mogą być w postępowaniu uproszczonym zgłaszane tylko wówczas, gdy strona wykaże, że nie mogła ich powołać wcześniej lub gdy potrzeba ich powołania wyniknęła później.

tak * / nie *
12. Załączniki (należy wymienić wszystkie dołączone do pozwu dokumenty)
1)     ………. odpisów sprzeciwu (zarzutów) i wszystkich załączników,

2)     pełnomocnictwo, *

3)     dokument lub dokumenty wykazujące upoważnienie do działania w imieniu podmiotu innego niż osoba fizyczna, *

4)

13. Imię i nazwisko (czytelne) osoby (lub osób) wnoszącej sprzeciw (zarzuty)
oraz podpis
14. Data
XXXXXX XXXXX

P O U C Z E N I E

(A) Sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym należy złożyć na urzędowym formularzu w sprawach, które podlegają rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym tj. w sprawach, w których powód dochodzi:

     1) roszczeń wynikających z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza pięciu tysięcy złotych,

     2) roszczeń wynikających z rękojmi lub gwarancji jakości, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza pięciu tysięcy złotych,

     3) roszczeń o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej – bez względu na wartość przedmiotu sporu.

     W sprawach tych również pisma zawierające wnioski dowodowe i pozew wzajemny (z wyjątkiem postępowania nakazowego, gdzie jest on niedopuszczalny) należy złożyć na urzędowych formularzach.

(B) Ponadto na urzędowym formularzu należy złożyć zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym w sprawach, w których powód – usługodawca lub sprzedawca, dochodzi roszczeń wynikających z umów o:

     1) świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych,

     2) przewóz osób i bagażu w komunikacji masowej,

     3) dostarczanie energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego,

     4) dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,

     5) wywóz nieczystości,

     6) dostarczanie energii cieplnej,

również wtedy, gdy sprawy te nie podlegają rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym. Gdy roszczenie usługodawcy lub sprzedawcy spełnia warunki wymagane do rozpoznania w trybie uproszczonym, obowiązek stosowania urzędowych formularzy dotyczy wszystkich pism wymienionych w pkt (A).

     Formularze dostępne są w budynkach sądów, urzędów gmin oraz w internecie pod adresem www.ms.gov.pl.

     Sprzeciw (zarzuty) należy złożyć w biurze podawczym sądu lub przesłać pocztą.

     Niezachowanie warunków formalnych sprzeciwu, które uniemożliwia nadanie mu dalszego biegu, powoduje wezwanie do uzupełnienia braków w terminie tygodniowym. Jeżeli braki nie zostaną w tym terminie uzupełnione, sprzeciw podlega odrzuceniu.


Pobierz: Sprzeciw_od_nakazu_zaplaty_zarzuty_eliteo.doc